םיגלש תיזחת
םקרשי לש


תיזחת
לארשיל םיגלש
ףסונ לדומ


םלועב םוקמ לכב ריואה גזמ
http://www.weather.com/homepage.html

רתאה םש פ"ע םלועב יקס ירתאב גלשה בצמ
http://www.snow-forecast.com/static_countries.php

הפוריא ימש לש ןייול תונומת
meteo.htm

GOSKI רתא פ"ע יקס ירתא רוקיס
http://www.goski.com/world_index.html