!םקרשי לש גלשה רתאל םיאבה םיכורב

.םלועבו ץראב דרובונסו יקס ירתאב תובר תומלצממ תונהל ולכות הז רתאב
גזמ בצמ תקידבל םכתוא ונפיש תוירושיק רחבממו םורופמ תונהל ולכות דוע
.םלועב םינוש םירתאב השילגה יאנתו ריואה


םייקסע םיסנכל םאתומה טפול וירדנמ םיסנכ םלוא
Email:ןומרחב גלשה בצמ המ
Copyright © 1998 - 2012
1998 - 2012 © תורומש תויוכזה לכ

ירלולסב ןומרחב םיגלש תיזחת
snow:דוקה םע וא גלש :דוקה םע 1315 רפסמל טסקט תעדוה וחלש
.ירלולסל רשי םימי השימחל ןומרחב םיגלש תיזחת תידיימ ולבקתו

םילולסמה בצמו םילבכרב גלשה הבוג
hermon:דוקה םע וא ןומרח :דוקה םע 1315 רפסמל טסקט תעדוה וחלש
הזיא חווידו ןותחתהו ןוילעה לבכרב גלשה הבוג תא תידיימ ולבקתו
.םירוגס הזיאו םיחותפ םילולסמ

םיגלש תוערתה
snow on 1:דוקה םע 1315 רפסמל sms תעדוה וחלש
ובש עגרב םכל עידונ ונחנא .גלשה תוערתהל ומשרתו
.םיאבה םימי השימחב גלש יופצ

ןולח רוגס