דרובונסה לע םיבוביס
(ףסונ רבסהו הלדגהל תונומתה לע וצחל)
Boarder 1

שולגל וליחתהו יקנ חטשהש אדוול רוחאל וציצה תועבצאה תוצק לע וליחתה .1
ןורדמה בחורל תויטיאב    

Boarder 2

.ןורדמה ןוויכל תצק ותוא ונפהו דרובונסה םוטרח לע לקשמה תא וריבגה .2

Boarder 3

לקשמה לע ורמש .ןורדמה ןוויכל םיינתומהו הזחה תא תונפהל וליחתה .3
.תועבצאה הצק לעי המידק ןוויכב    

Boarder 4

רשאכ דרובונסה םוטרח לש ימדקה קלחה לעמ הליבומה דיה תא וריבעה .4
.ןורדמה לא הנופ דרובונסה    

Boarder 5

םיבקעה תוצק ןוויכל רובעל וליחתהו ימדק ןוויכב םכלקשמ תא ורמש .5
.םיילגרב דרובונסה תפיחד ידי לע בוביסה לולסמ לע ורמש    

Boarder 6

םיבקעה תוצק תלעפהל םורגי הז .דרובונסה ךות לא ועקשו םייכרבה תא ופפוכ .6
.תוריהמב טולשל םכל רשפאיו    

Boarder 7

םוטרחה הצק לעמ הרזחב הרבעהל םכידי תא ןיכהל וליחתהו המידק ונעשה .7
.ינשה בוביסה תא ועצבתשכ    

Boarder 8

.ינשה ןוויכל ובבותסתש דע תימדק היטנ םע םיהובג וראשה .8

Boarder 9

.תוריהמב טולשל ידכ תועבצאה תוצק לע ועקשו םייכרבה תא ופפוכ .9