דרובונסה לע םיבוביס
(ףסונ רבסהו הלדגהל תונומתה לע וצחל)

םייסיסב םיבוביס

.דחיב םיבוביס 2-3 רבחל וסנו בחרו לק ןורדמ ושפח

Fall Line

הליפנה וק

ןמוסמה הז וק .ןורדמב רתויב רשיה הליפנה וקב לגלגתי דרומב לגלגתמ רודכ
טילחהלו לולסמה תא רוחבל םכל רוזעת הז וק ןיימדל םכתלוכי .וקווקמ וקכ רויצב
םיטלוש םה ןכש הליפנה וקל םיעדומ תויהל דרובונס ישלוג לע .םיבוביס עצבל ןכיה
.ובחורל םיבוביס ידי לע תוריהמה לע

םיילגר רושי

לע לעפומה לקשמהמ קלח דירומו םמורתהל שלוגל םרוג םיילגרה רושי
.בבותסהל רתוי לק הז ןפואב , דרובונסה

Extending
Flexing

םייכרב ףופיכ

.דרובונסב טולשלו ןווכל ידכ ולקשמב שמתשהל שלוגל רשפאמ םייכרבה ףופיכ

םכיתולוכי תולובג תא ועד

וליחתת זא דרובונסה תא רוצעלו ןווכל ,םיבוביסב טולשל ולכותשכ
םוחתב וראשיהו םכיתולוכי לובג תא ועד לבא .םירהב תונהל תמאב
םישקה םילולסמב ושלגת לא .םכתמרל םאתהב םינמוסמה םילולסמה
.תאז תרשפאמה המרל ועיגת םרטב םינמוסמ אלה וא

Know your Limits

םיפסונ םיפיט

בוביסב רהמל אל

דרובונסל ונת תאז םוקמב .שדחה ןוויכל ףילחהל ורהמת לא בוביסה ןמזב
.בוביסב קילחהל ןמז

ךרוצה הרקמב ורצע

.הטילש דוביא לש בצמל עיגהל אלו רוצעל תורשפא םכל שיש ורכז

האבה הבתכ