ןבלל םירוכמ
רב לאירא : תאמ


רתאה תפמל         יחה רודישל


,תושעל המ ןיא ךתוא ספות הזשכו .דובא הז תחא םעפ תיסינ םאש ."ןבלה םסה" ארקנ הזש םינעוט
קופיס ידיל אובל םוקמבו ,םעפ ףא ףולחי אל הז ,דועו דוע ךורצת םא םגו .דע ימלועל רוכמ ,דבע התא
המכ דע בוש יתחכנ ,ALPE D'HUEZ -ב הנשה יקסה תשפוחב .ןבל םס .הלעתו ךלת קר הקושתה
לכל םג ןווכתמ ינא יקס רמוא ינאשכו .אפרמ ךושח ןכאו ,ץק ןיא דע ןבלו ,אלפנ םס והז יקס :רבדה ןוכנ
-יקסונומו טופגיב ,סדיילבואונס ,דרובואונס ,יקס גניוורק :םינשה םע ודלונש םירחאה החפשמה יבורק
.שממ לש ןדע - ןג אוה ALPE D'HUEZ הלא לכל


שלוג ץלחמ קוסמ

יקס לש ףרטא

.הנוע ףוס לש הליחת ,גלש קיפסמ אל ,יתייעב ריווא-גזמ.תועומש ויה .תוששחב התוול םעפה העיסנה
הבנ'ג ךרד ונעגה ונאו , TGV-ה תבכר םע זירפ ךרד תפרצ לש םיפלאה רוזיאל ועיגהש הלא ויה
,רדהנ קמעב לתופמ שיבכ ליבומ םשמו ,לבונרג ריעל וזקנתה םיכרדה יתש .סובוטואב תירציוושה
ךרדב ץמאתהש םירהה יקומח לע ןורחאה סופיטה .םיימשב םשאר ,ול ביבס םינבל םירה
,גלש ןיא ,ונמצעל ונרמא ,תונוכנ ויה תועומשה .דחוימב גיאדה ,תיכנא טעמכ,תררחסמו הלתלתפ
תוגואדה וניתועמד ןיב ןיחבהל היה השק המצע הרייעל ונעגהשמ .רבתסמ םיהבגב אל םגו
םשג - גלשה לש לודגה ביואה דרי (ילש יקסה תושפוח ןויסינמ תוחפל) הנושארל ןכש ,בבוסל
והשימ ךא .הלילב קלקלח חרק תבכשל אופקלו םויב גלשה תא ביטרהל וכרדש ,ןבצעמו ינדרוט
םידבכו םילודג גלש יתיתפ ודרי ולוכ הלילה ךשמבו ,ודרי תורוטרפמטהו ,ונתקוצמ תא ארק הארנכ
טחמה יצע תא וסימעהו ,ואונס-פידל האלפנ הרדופ וערז ,םילולסמה תא וסיכ ,הטמ ולסרעתהש
,יקס תשילג לש םינש רחאל .חטשה תא קודבל שדח םויל ונמק .המוסק תיצראלצוח הרואפתב
יקסה ןמ יתקרע ,ןבומכ ןומרחה םגו היבילוב ,דרפס ,הירטסוא ,תפרצב םירתא רפסמ לש קתוו
תוניחבב םעפהו (...תוחפ אל גיאדמ םס לש גוס אוה םגש) דרובואונסה םוחתל יטרדנטסה
םישומח .דרובואונסב 2 המרל יתגווס , (ECOLE DE SKI FRANCAISE) ESF-ה לש ןוימה
םימיב םגו ,םימודאה תצק םגו םילוחכה ,םיקוריה ןמ ןושארה םויב ונמעט םיילוק םינופמופ יעבוכב
.ביהרמ ףונ םג םילולסמה תוכיאל ףסונב קינעמו ,קתרמו ןווגמ םילולסמה רחבמ יכ ונחכנ ואוביש


תפרצב םירחא םיבר םירתאו סנרוט-לאו ,היניט ,רזיד-לאו .שדח היה אל ךכב ךא .יקס לש ףרטא
רחא ןנערמ שודיח םג היה ALPE D'HUEZ-ב ןאכ לבא,םילולסמ לש בחר ןווגמ ןכ םג םיעיצמ
לעמ םילבכרה םיפחרמ םימיוסמ םירוזיאב :םיירטסואה הלא תמגוד רתוי םיכומנ םירתא יל ריכזהש
.םימרוז םילחנ םב םירתוחו דבכ גלשב םירפואמה םיביהרמ טחמ יצע םע םירעוימ םירוזאל
.המישנ רצוע םילבכרב ףוחירהו,םוסקו דחוימ דוה םינידע םיליפרע ףונל םיקינעמ רקובה תועשב
תיסכת אלא,םיחריק םיבחרמ דוע אל .המכ-יפ תקתרמ המצע השילגה וליאו ךרדה קר ןיידע יהוז ךא
.רדהנ עבטב לויט ךות םיצע ןיבש םיליבשב השילג ,תרגתאמו היח


יאדו תאז וראתי ךכ. OFF PIST-ה לא םילולסמה תולובג תא וניצחו ,רתוי דוע ונזעה ישילשה םויב
,ונתושרל םלוכ םירהה :ךופה הז דרובואונסה לש םיעורקה רובע השעמל ךא יקסה ישנא
.ןיא תולובגו - שלגמל םיענכנ גלשה יגוס לכ
גורחל םיזיעמ שממ םיבוטה קרו 'םילולסמ' םיארוק םהש המב םמצע םימחות ונתמועל םירייקסה
!היה הז אלפנ פירט הזיא - םיהולאו . OFF PIST-ה לא
רתויב הנוילעה םתבכש ,םהב עצפ םרט דוע שיאש ,הזה ןבל-ןבלה לש םייפוסניא םיילותב םיבחרמ
לא זא ונעדוותנ .הרוצה תא ונל וערקת ואוב-ואוב- תרמוא וליאכ תקהובה שמשל תצרוק ,תצנצנמ
תירוחאה לגרב םירזענ ,תוחפל רטמכ לש יבועב הרדופ לע ונשלגשכ יקסה תויווחבש תיסקסה
טעמכ ךוות לע ףוחיר לש השוחת ךות ,דרובטייקסב וא םילג תשילגב ומכ שממ םיבוביסה לוקיעב
הבוגב הטמל קמעה ןמ :םינימאמ אלכ ףונה לא ונטבה תובוצקה תוחונמב .אילפהל עונכו ימיימ
תודדוחמה חרקה תוגספל דעו ,DEUX ALPES הנכשה יקסה תרייעב רובע ,םירטמ 800
תנומתב םירטמ 2,200 לש םימיהדמ הבוג ישרפהב וניניע וזח םירטמ 3,000 הבוגל תואשנתמה
.תדרל רשפא-יא םתואש םיינתמיא גלש ילולתמ לש תוריקל ונרבע וללה תפצקה יבחרממ .תחא ףונ
ףפוע ,הרוק המ ןיבהל ונקפסהש ינפלו תרחא בשח ונלש ךירדמה לבא ,ונא ונבשח תוחפל ךכ
אוה תוינש ךותו ,םירטמ השולש -םיינש לש תחא הציפק,ףשא תועיגנ המכ ,םיפרטומ םיגולידב
םיעלוב זא .המידק ,דיה םע ונל ףפונמ אוה ודרת-ודרת .וניתחתמ תומוק 10 לש הבוגב ךרעב
גלשה תא תוקנל .ששואתהל ןמז טעמ ונל ונחקל !הטמל ,הללאיו םייניע םימצוע ,קור תצק
לבא םנמוא ףוריטב ונקסרתה .ןגראתהלו יקסה תפילח תא בוש רשייל ,םיינזואהמו םייפקשמהמ
- תומוהתה לא םוטרחה תא םינפמ ,בוש םיסנמו ,תצק םירדתסמ זא !ךרדה ףוס - ףיכה
שוביכבש קופיסה תא לכסתמ תצקש המ .הטמל ונחנא םג תוינש ךותו - תוומה לעו םייחה לע
ףלוח ,טלשנ יתלב דחפ םע יארונ םייכרב קיפב דדומתמ התא דועבש אוה הזכש ינתמיא ןורדמ
תירשפא-יתלב תולילקב ןורדמה לע ץפקמו,םיילוק הררק יפקשמו הדסקב שובח 7 ןב דמג ךינפ לע
...ךרעב ךירדמה ומכ טעמכ


םיפסונ םיעושעש רתאב םימייק ךכ םשלו םתס תונורדמב םיקפתסמ םניא םהיגוסל יקסה יבהוא
.HALF PIPE -ו םולאלס ילולסמ ,תוציפקל תודחוימ תופמר :קראפ-יקסב םיזכורמה
רשפא קיפסמ אל הז םגש ימלו .הליל יקסל שמשמו םיברעב ראומה םודא לולסמ םג םייק ךומסב
. DEUX ALPES -ב ןכשה רתאל סוטלו ונל הנכשה הצובקה התשעש ומכ קוסמ רוכשל


הרייעב תוגונעת


,םיבאפ,תודעסמ :ןווגמ יקס-הרפא תינניחה ALPE D'HUEZ הקינעמ תורחא יקס תורייעל המודב
ףונל החותפ היחש הכירב ,תורכזמ תויונחו תובר יקס תויונח ,ודנופב םיחמתמה תומוקמ ,הת-יתב
.חרק לע הקלחה חטשמו ,םמוחמ לוורש ךרד םיאצויו םיסנכנ הנממ ביהרמ
.המוציעב זילע יפוריא ףרוח תריוואו ,םהלש תא םימרות הייסנכה ינומעפ לש םיגונעה םהילילצ
רתוי אלו תוחפ אל ,עובשה ךלהמב יתרקיב ותוא בושח יתוברת רתא ףסונ וזה תרדהנה הגיגחל ךא
.JANNIN המשו הכירבה לומ זכרמב תמקוממה תימוקמה דלוקושה תונחב רבודמ .םימעפ שמח-
,םישנה ,הנפואה ,לכואה ,היפונ םוש לע 'לאה תכרובמ ץרא" תפרצ תא הניכ רבכ והשימ
ףשוכש , JANNIN,הזה דסומה זא ...תורחא תולוגס הברה ךכ-לכ דועו עבטה תורצוא,זירפ ריעה
ינופחס םש יירוקיבבו,הלוכ תכרובמה תפרצ לש התיצמת אוה ,ומצע ןטשה לש וישחלב הארנה יפכ
.לטרגו לזנה לש ידגאה םתיב לא תודליה תונוימיד
,תומוק שמחב סומ ןיעמ אוהש דלוקוש לאיור ,(לטפ) זאובמרפ טולרש ,םינילרפ ןווגמ :הככ זא
,םילמרקו םינפצרמ ,םיביבח) םיימוקמ תוריפ לש םירקיל ,תוינמכוא סיסעב םישודג םיפאמ
,תואלוממ תוירכוס םיילוריט םירויצ םע תוימוקמ תוביר (סיסקו (תוינמכוא) ליטרימ ,זאובמרפ
תרצותמ םידלוקוש "םתס" ןכ-ומכו ,תעדה לע הלועש היזטנפ לכב דלוקושו םיזוגא לש תויולגתשה
.קנע תואלבט לש םייארקא םירבש ללוכ ,תירשפא הרוצ לכבו םינבל ,םירמ ,םימוח :תימוקמ
.הקותמ המזגרוא - רוציקב


םירהב בושו


המצע ינפב היווח ךא ,(CLUB MED) םינודעומב וא המצע ריעב לוכאל רשפא םירהצה תוחורא תא
אלפ חרואבו ,הדעסמל ץוחמ גלשב םיצעונ יקסה דויצ תא .םירהבש תודעסמב םירהצה תוקספה ןה
,םילוכת םימשב תדקוי שמש ,ץוחב תספרמב םיבשוי םיריהב םימיב .םעפ ףא .םהב עגונ אל דחא ףא
הבכש םיפלקמ .תוידוסיבו טאל-טאל תלטסממו תפטלמ ,תוננושמה חרקה תוגספ תא הריאמ
יחנצמ םיפלוח םיימשב .תומימחהמ םינהנו דבלב וקירט תוצלוח םע םירתונ ונאש דע הבכש רחא
תחא םירה תרשרשמ הוולשב םיסט םהו ,םייקלחמ םישלוגה ילגרל ,שפתנ יתלב הבוגב הפיחר
הפייעל םיסומע רבכ תונחלושה םייוגה ונינכש לצא .תויהל לוכי אל הזמ בוט רתויש הארנכו התוערל
םיקינקנ :וז רחא וזב תושגומ תורידקה .ונינפל דוע השילג םוי יצח ןכש ,םיריהז ונא ךא לוהוכלאב
,לובית יבשעב המדא-יחופת הלפוס ,רישע בטורב רשב ילצ ךכ-רחאו ,ןבאתמכ טגב םע םיעיזמ
סרכה תא תצק םיפטלמ זא .שאכ רעוב ינחיר ףיטס'גיד ףוסבו םוקמל םיינייפוא םימוח םיתיתפ
ףוריט בושו - םיינש וא קילק ,םידעצ ינש ךכ-רחא דימו ,םיפונהו שמשהמ דוע םינהנ ,תמטופמה
.תונורדמב השילגה

עיצמה רדהנ יקס רתא אוה ALPE D'HUEZ ,םיליחתמל םגו םישק םירוכמל ,םוכיסל
.ןווגמ יקס-הרפאו םירדהנ םיפונ בולישב,השילגה תומרו יקסה יגוס לכל םילולסמ לש ןווגמ
...הנש דוע וישכע תוכחל ךירצש ,איה היעבה

היבילובב יקס לע הז רתאב הנורחאל בתכ רב לאירא 'רד