רתוי ןבל ןכשה לש גלשה
ןונבלב יקס לע םולחנ ואוב

ספ -יקס תובידאב
םולשהש השוחתל םימרוג ,םיחטשב םיעוראה
בלשב רתונ םילארשיה יקסה יבבוח ונל.דאמ קוחר
.ןונבלב יקסה ירתא תששב השילג לע םולחל קר הז


םינבלה םילולסמה תא וליג ,הפוריא זכרמב ודלונ םבורש הניטסלפ לש םידוהיה יקסה יבבוח
םע םהיתורשעב" םיעסונ ויהו ,תמדוקה האמה לש םישולשה תונשב רבכ ןופצמ הנכשה לצא
(םיזרא)CEDARS רוזאל תוינומב םשמו הרקנה שאר ךרד ,תורייבל תבכרב םיכורא ץע ישלגמ
.ןונבלה ןופצב םיגלשומה םירהבש


ןבומכ.ןונבלב יקסה יצולח ויה םה אקודש םינעוט ,ונמע ןידע םהמ םירופסש ולא םישלוג
היה ןונבלב יקסה ץולחש םינעוט םהו ,ןווכמב טמשוה הז קרפ תינונבלה יקסה תודחאתהבש
אל הז.םירשעה תונשב הסדנה דמל םש ,ץיוושמ ביבחתה תא ומע איבהש ינונבל ריעצ אקוד
שולגל תורשפאה לע תימלוע תוידעלבל םינעוט םג םה .םינונבלה םע ונלש דיחיה חוכיוה
!תינונבל הפצוח !ןוכיתה - םיב תוחשל םירהצה רחאו םירהב גלש לע רקובב
תונשב בסוהש ,תפרצ אבצ י"ע יקסל רפס תיב ןונבלה ירהב םקוה םג םישולשה תונשב
םיכינח ופתתשה םיסרוקב .רוקו גלשב תודרשיה דומילל הימדקאל הינשה םלועה תמחלמ
.השובכה הפוריאב חונצל ודעונש םילגרמו םיטירב
.הניטסלפמ "םילארשי - צרא" םידוהי ויה םיכירדמה ןיב

תונורתיב ןונבל תלשממ הריכה 1955 תנשב .1953 תנשב םקוה ןונבלב ןושארה לבכרה
ילולסמ חותיפבו םילבכר תמקהב תיפסכ ךומתל הלחהו םיהובגה םירהב םינומטה םייתורייתה
."ןוכיתה חרזמה לש הירציווש" :וב םיאגתמ ןונבל יחרזאש גשומה תא קידצהל ידכ - השילגה

.םירתאה ןיב "יראפס תשילג" עצבל םג ןתינ םלוא ןופצב םבור ,יקס ירתא 6 ןונבלב םילעופ םויכ
תמועל,רטמ 3083 ןונבלב רתויב ההובגה הגספה) רטמ 2750 הבוגל דע םיעיגמ םירתאה
.לירפא דעו רבמצדמ לחה ףרוחב שולגל ןתינ ןכלו(דבלב 2070 הבוגל אשנתמש ונלש ןומרחה
תרטמל םיינקיתכ םירכומה םילולסמ - 8 ב תימואלניב הרכה המזי תינונבלה יקסה תודחאתה
.תוימואלניב תויורחת

םישלוגהמ זוחא 40.דרובונסל דחוימב םימיאתמ םהלש םילולסמהש םינעוט ףא םינונבלה
.הדמתהב הלדג ןונבלב דרובונסה יבבוח תליהק ,םלועה לכב ומכ .דרובונס םיפידעמ ןונבלב
םירתאב םילולסמה לע ושלג םקלח ,דרובונס ישלוג - 5000 מ הלעמל ורפסנ 99/00 תנועב
יקוח יערופכ םיעודי םינונבלה - ןונבלב ותרשש ולאל רוכזכ) םילולסמל ץוחמ ושלג םיברו
.(!!!העונת

ירתאמ קלחב חתופמ (CROSS - COUNTRY)רושימ יקס
בחר רושימ יוצמ LAQLOUQ רתאב .םייינונבלה יקסה
רושימ תשילג רשפאמה רטמ 2100 הבוגב םיידי
(םיזרא) CEDARS רתאב .מ"ק 20 םכרואש םילולסמב
ראזמ - היאראפ רתאבו רטמ 2800 הבוגב "המר" היוצמ
.רושימ - יקס ילולסמ םינמוסמ
.םורדל ןופצמ רדס יפל םירתאה תשש לע םיטרפ ןלהל
- קשמד תורייב שיבכ דיל אצמנ רורעז רתויב ימורדה
.לילגה םולש עצבמב ל"הצ עיגה םשל

'מ 1950-3086(םיזרא) CEDARS
שולגל ןתינ ,'מ 2700 הבוגל דע םיבר יקס ילולסמ וביבסמו רטמ 2000 הבוגב ןכוש רתאהש ןויכ
.רבמבונב וליפא הליחתמ הנועה םיתיעל .ןונבלב םירחאה םירתאהמ רתוי הכורא הפוקת וב
רקבל ,םסרופמה םיזראה רעיב לייטל רשפא השילג דבלמו םירייתל ןיינעמ דאמ רוזאה
ינונבלה רייצהו ררושמה ש"ע ןארבו'ג ןואיזומב רקבלו םיקיתע םינוראמ םירזנמו תויסנכב
.רוזאב ררוגתהש ןארבו'ג לילח ןארבו'ג
רלודה בשחנ ןונבלב .עובש יפוסב $ 23 -ו לוח ימיב ב"הרא $17 וריחמ ימוי םילבכר סיטרכ
יקס תוילעמ - 4 ב השילג רשפאמ סיטרכה.תינונבלה הרילה ומכ יקוח עבטמכ יאקירמאה
.רטמ 2700 הבוגל םישלוגה תא הלעמ רשא דחא תואסכ לבכרו T - BAR 3, BABY
250 םע ןולמ יתב 13 הרייעב.דבלב םימדקתמ םישלוגל םידעוימ הז לבכר הצקב םילולסמה
שומישה יתב תוריק לע תירבעב "יטיפארג" ושפחת םא .(CHALETS) שפונ יתב 50 - ו םירדח
לעפש דיחיה ןולמהש ןויכ ואצמת אל (1934 - 1939 םינשב) רבעב ןאכ ורקיבש םידוהימ
.םייק אל רבכ BEAU RIVAGE םינש ןתואב

LAQLOUQ
.םיצע יפלאב תוסוכמש תוסאראטו תוגספ וביבסמש רטמ 2000 דע 1750 ןיב המרב ןכוש
תוילעמ 4 תותרשמ םישלוגה תא .רושימ תשילגו תיניפלא השילג שולגל ןתינ קולקאלב
.תואסכ ילבכר 3 - ו T - BAR 2,(BABY) תונטק

FARAYA - MZAAR
םילולסמה.תורייבמ מ"ק 45 ןכוש אוהו ןונבלב רתויב ירלופופלו שידחל בשחנ היאראפ רתא
תעקב תא תוארל ןתינ ראצמ רה לש הגספהמ .רטמ 2465 דע רטמ 1850 ןיב םילתפתמ
רקבל ץלמומ .קולקלו םיזרא ירתא לש תוגספה תאו ןונבלה לומ ירה ,ןומרחה רה ,ןונבלה
.םינש יפלא ךשמב םימהו תוחורה לש היזורא תלועפמ האצותכ רצונש "יעבטה רשג"ב
$13 וריחמ רתויב לוזה ימוי םילבכר סיטרכ.רוקיב םיווש יאמורה לדגמהו יקיניפה שדקמה םג
רתויב רקיה סיטרכה .דבלב םצמוצמ רוזאב השילג רשפאמו (עובש יפוסב $20)
םילבכרה לכל יתנוע סיטרכ .םילבכרה לכב השילג רשפאמו (עובש יפוסב $40) $26 וריחמ
היאראפב .םולשתמ םירוטפ 5 ליגל תחתמ םידלי .$ 535 16 ליג דע םידלילו $820 וריחמ
ההובגה הנחתהשכ תואסכ ילבכר 12 - ו תוכורא תוילעמ 2,תונטק יקס תוילעמ 2 תומקוממ
ראופמהשכ ןולמ יתב 14.םייפמילוא םילולסמ 6 םיברה םילולסמה ןיב.רטמ 2465 הבוגב רתויב
(CHALETS).שפונ יתב 100 -ו םירדח 300 לעמ היאראפב כ"הס,לטנניטנוקרטניא אוה רתויב

FAQRA
.(הרקאפ הד 'גרבוא) הנושאר הגרדמ ןולמ לש וביבסמ 1974 תנשב חתפנש יטרפ רתא
.רטמ 1950 הבוגל דע ספטל ןתינ םתועצמאבש דחא תואסכ לבכרו יקס תוילעמ 3 רתאב

QANAT BAKISH
רפכה ןיב שיבכ ללסנש רחאל 1967 תנשב חתפנו הרקאפ רתאמ החרזמ אצמנ רתאה
ןאכ םילולסמה תורייבמ וקוחיר בקעו יתוכיא בשחנ הז רתאב גלשה .הרקאפו שיקב - טאנק
.'מ 2000 הבוגל דע יקס תוילעמ 3.םישלוגב םיסוחד תוחפ

ZAAROUR
םיימעפ סרהנ רתאה .קשמד תורייב שיבכ רוזאב ,ןונבלב רתויב ימורדה ,ןטק יקס רתא
.םילולסמהמ םיעלסה תיברמ תא ורקעש םייטרפ םימרוג י"ע תראפתל שדחמ הנבנו תומחלמב
םיננוכתמ רבכ ילוא) !!!םיגירח םיעוריא תעינמל תוחיטב יעצמא הליעפמ תיטרפה הלהנהה
ילבכר 2 - ו T - BAR 3 ,BABY תונטק תוילעמ 2 רתאב .(םורדמ ועיגיש םילארשיה יפלאל
.רטמ 2000 הבוגל םישלוגה תא םילעמה תואסכ

תוחפשמ לצא ןחרוא ירדחב הנילה .םיזרא רתאב דנא - קיוו תשפוחל המשרהה החתפנ
םישרדנ ןיידע םולשה תורמל .ןוכרדב דייטצהל אנ .םיחרוא תוסינכמ תוביבח תוינונבל
!יאוולה .........הרקנה שאר רבעמב ןוכרד גיצהל םילארשי

ספ - יקס תובידאב הבתכה
םיעטק וא רתאהמ עדימ ץיפהל וא עדימ רגאמב ןסחאל ,םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
.ןוסלטיא ןורודמ בתכב רושיא אלל ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא םושבו הרוצ םושב ונממ