םישלוגל תונגה - דרובונסב םישודיח
ספ -יקס תובידאב

עונמל ןתינ יכ הרכהה תובקעבו ףנעב הנגהה יעצמאל הלדגה תועדומה תובקעב
תורבח לש תודסק ןווגמ ספ - יקסב הנשה שוכרל ןתינ,םיאתמ ןוגימ תרזעב תועיצפ
לדוגאה קרפמל,דיה ףכ שרושל הנגה תוקפסמה םינוגימ תולעב,תופפכ ,הררקו ןוטרב
,גופס תוירכ םהב םיבלושמש דגבל תחתמ םישבלנה הרקיילמ הנגה יסנכמ ףאו
.תולבח ינפמ בנזה םצעלו ןגאל הנגה םיקפסמה

תועיצפ עונמל ןתינ םיאתמ דויצ תרזעב יכ רוכזל בושח
םירתוימ םיחיסמ אלל האנהב שולגלו תורתוימו תוביאכמ

ספ - יקס תובידאב הבתכה
םיעטק וא רתאהמ עדימ ץיפהל וא עדימ רגאמב ןסחאל ,םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
.ןוסלטיא ןורודמ בתכב רושיא אלל ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא םושבו הרוצ םושב ונממ