FOOT CLINIC   ! לארשיב שדח
דרובונסו יקס-ילענ לש תישיא המאתה
ספ -יקס תובידאב


קוידב ןניא יקסה ילענ רשאכ םיילגרה תופכב םיבאכב הסנתה יקס שלוג לכ
הקוציה יקסה לענ לש תינוציחה הבכשב הצוענ הביסה .ולגר ףכל תומאתומ
לגרה ףכ הנבמ תא םאות וניא וז הבכש לש הרוצה רשאכ .חישק קיטסלפמ
תרוצ תא תונשל וא רפשל ןתינ .השילגה תעב דח באכ וליפאו ץחל םישיגרמ
.ספ יקס ואבייש השדחה הנוכמה תועצמאב קר תינוציחה הבכשה
לש רקובמ םומיחב תינוציחה הבכשה תרוצב םייוניש תרשפאמ הנוכמה
קוידב רוזא ותואב "חופינל" ןתינהו לענה ךותל רדחומה הדלפמ םומיא
לכ תא הנוכמה תועצמאב ביחרהל םג ןתינ .באכה תא שיגרמ שלוגה ובש
.המלש םיילענ תדימב לענה תא ךיראהל וא לענה לש ימדקה קלחה
.תורחא םיילענ יגוס לכו ,דרובונס ילענל םג תישיא המאתה תרשפאמ הנוכמה
הנוכמב ררקתהל לענל רשפאל ץלמומ םלוא העשכ ךשמנ לופיטה ךילהת
.םלש הליל וליפא - תועש רפסמ יעבט ןפואב

.םילקש 240 דע 120 ספ - יקסב ימרט לופיט ריחמ

ספ - יקס תובידאב הבתכה
םיעטק וא רתאהמ עדימ ץיפהל וא עדימ רגאמב ןסחאל ,םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
.ןוסלטיא ןורודמ בתכב רושיא אלל ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא םושבו הרוצ םושב ונממ