ןבלב החפשמ
יקס תשפוחל םידלי תחקל דציכ םיפיט

ספ -יקס ןוסלטיא ןורוד תובידאב
3x לופכ הסונמ אבא
תונהיל וסנו םהילא םידמחנ ויהת הרשע שש ינב םע יקס תשפוחל םיאצוי םתא םא
.יקס תשפוחל םכילא םיפרטצמ םהש הנורחאה םעפה וזש ןויכ תפתושמ השילגמ

?םירוהה םע יקס תשפוחב הרשע-שש ןב תויהלמ עורג רתוי המ
!!!הרשע-שש ינב םידלי םע יקס תשפוחב הרוהה תויהל

םכתמועלו םיפופצ אל םילולסמו שמש ,גלש הברה םע השפוח וז םכצפח לכו ,הלילה ייח לש ליגה תא םתרבע םתא
ןיקנישב ומכ םיפופצ ויהי םילולסמהו הרקוי גתומכ בשחי ,קנע היהי ורחבתש רתאה םא קר ונהי הרשע-ששה ינב
םימיאתמ יכה םיתורישה םע רתאה וא לידה תא םירחוב םתא םינטק דאמ םכידלישכ - תאז תמועל .םיירהצב ישישב
םיתיעלש ס"היבב וא ןגב תושפוחה יפ לע עבקנ ,אמגודל השפוחה דעומ ,םכרובע םילאידיא חרכהב םניאשו םידליל
םירכוש ללכ ךרדב םה ,יקסל תעסונ םידלי םע תיאפוריא החפשמשכ .יקס תושפוחל תוילמיטפוא אל תופוקת ולא
הז גוס ללכ ךרדב םיעיצמ אל תורייתה יאנוטיס םילארשיה ונל ,תויולעב ךוסחל ידכ ,CHALET וא שפונ תריד
.םידלי שישכ ינויח - םירחא םיריית לש אתורבח אללו דבל םתא שפונ תריד לש סונימה .תוניל לש
.םיליחתמה ילולסמו תוילעמה םוקימ לש רורב ןומיס םע הרייעה תפמ תא ולבקתש ינפל רויד ונימזת לא

הבוגה ישרפהב םג אלא םיקחרמב קר אל בשחתהל יאדכ הרייעה תפמ תא םינחובשכ :ןטק פיט
.הרייעה רתי ויבו םתרחבש ןולמה וא CHALET-ה ןיב
0-3 םיאליג
היהי ןולמבש בושח ןולמה תריחבב .הסיטל הסירע ןימזהל בושח
BABY-FACILITIES שי ןולמבש אדוול ,תימצע הסיבכל רדח
ןמזוהש רדחהש (BABY COT) תורוגס הסירע תוטימ ןוגכ
רדח ,ןולמב רטיסיבייב יתורש שיש אדוול ,לודג היהי םכרובע
רדחב ררקמ ,לכואה רדחב םיהובג תואסכ ,םיקחשמ
.לושיב תורשפא יוצרו

4-6 םיאליג
השילג םיצילממ ונא .הפשה וז רתויב לודגה ישוקה הז ליגב
."ךירדמ רזוע"כ ופרטצת םתאש וא ,ילארשי ךירדמ םע
אלל דמלל םהלש תוחמתההש םיכירדמ ל"וחב שי םימעפל םלוא
הקחי טושפ םכדליש וא ךירדמה לש תועונת יוקיחב לכה רוביד
.ךירדמה תפש תא םיניבמה םירחאה םיטוטאזה תא
וניאו תוכבוסמ תואצרה ןתונ וניא ךירדמה הז ליגב הגאד לא
.ןניבהל הבוחש תוינכט םילימב שמתשמ
תא ונמסו ,תוביטרל םוטאו םח דוגיבב םכדלי תא ושיבלה :ורכיז
.דליה לש םשה םע דוגיבה
יאדכ םינושארה םירועשה ינשב ךירדמל םיוולתמ םתא םא
.םכלש טוטאזל רוזעל ולכות ךכו תוהובג "יקס-הרפא" יפגמ ולענתש

7-12 םיאליג
םידלי םע הצובקב היהי םכדליש םגו הפשה הבושח תמאב ןאכ
םע יקס תנטייק - ץלמומה ןורתפה הז ליגב .תירבע ירבוד םירחא
ליג לכב םידלי.םויה לכ ךשמב םכדלי לע חיגשמש ילארשי ךירדמ
םילולסמה לא םיאצוי רבכ הז ליגבש ןויכ) ולא םיאליגב דוחיבו
םימאתומש יקס יפקשמו תודסק שובחל םיבייח ("םילודג"ה לש
.תודסקבש ימדקה חתפל

13-15 םיאליג
םיקנופמה םיכיסנה תניחבמ COOL אוהש רתא רוחבל הבוח
םהמ עונמל וסנת לא ברעה תחורא רחאל .םסרופמו לודג ,ונלש
.רוזעי אל הז ,תולבל תכלל
םתוא חורמל הבוח - ריוא גזמ לכבו רקובה תחורא רחאל :ורכיז
!!דבל וחרמי אל םלועל םה ,ףוזיש םרק הברה םע

16-18 םיאליג
.השילגה תא רשאמ רתוי "יקס הרפא"ה תא םיבישחמ ולא םיאליגב
ןופלטה ןובשחו רבב EXTRAS ה ןובשח כ"הס םא ואלפתת לא
!רושיג תאוולה תחקל םבתוא בייחי םהלש
רוזחל ,םכלש יקסה תצובקמ דרפיהל םכילע רקובב 10:00 העשב
.ברעה דע ונשיי םה - אלו ,םיניילבה תא ריעהל ידכ ןולמל

ביצקת םוכס תא שארמ ומכס - יקס תשפוחב וליפא :ורכיז
.םהלש ימויה םיזובזיבה

ספ - יקס תובידאב הבתכה
םיעטק וא רתאהמ עדימ ץיפהל וא עדימ רגאמב ןסחאל ,םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
.ןוסלטיא ןורודמ בתכב רושיא אלל ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא םושבו הרוצ םושב ונממ