היבילובב יקס
םלועב הובגה יקסה רתא
רב לאירא : תאמ


:םרובע םנשיש םלועב רתויב םיבוטה תומוקמב תויוליעפ ינימ תושעל םיגהונ יכונאו סדה יתשא ללככ
.'וכו םייתפרצה םיפלאב - יקס ,יניסב - הלילצ ,הילאמיהב - םיקרט
- םלועב הובגה יקסה רתאל םנמא בשחנ היבילוב תנידמבש זפ-הל ריעה דיל אצמנה יקסה רתא
לד ,בולעכ תורייתה ירפסב ראותמ אוה םלוא(...ןומרחה תגספ לעמ מ"ק 3-כ) !םירטמ 5,221
םויל םהילא ףרטצהל 'הרבח המכ ועיצהשכ ,היבילובב ונתוהש תעב ,ןכל .ץלמומ אלו - םיעצמא
יפכ רבכ ירה יכ "!אלפנ ןויער ...אובנש יאדו ,יאדו" :שפנ טאשב םתעצה תא וניחד ,הז רתאב יקס
הלחמ אלא ,טרופס וא ביבחת לש גוס וניא יקס ,ALPE D'HUEZ לע תמדוקה יתבתכב יתנייצש
ונממ הלימג רשא ,"ןבלה םסה" םג הנוכמ איה .םדא לש ותעד תלבלבמו ,תקבדימו תראממ
.סובוטואל ןולמה לש יבולב םיניתממ תרחמה םויב ונמצע ונאצמ ,ךכ .תירשפא הניא
וננימזהו תפשפושמ תילגנאב ונילא הנפ ,ונתמהדתלו ,ןנכותש יפכ ,קוידב 08:30 העשב עיגה גהנה
,דחוימב ונל המענו םירדהנ םיפונ ינפ לע הפלח האלפנה טלפסאה ךרדב העיסנה .סובוטואל תולעל
לש םתאנהל ונרקוה יקס לש ואידיו יטרסו ,םינוסאורקו הפק השיגה תינידנולבו ההובג תליידש םושמ
הבוט תוכיאב היה גלשה .םייפוסניא גלש יחטשמ ןיב וחתמנש רתאב ויה תוילעמ םינומש.םישלוגה
...םולאלסו םיסוש ,ואונס-פיד ,סלגומ ןיב רוחבל וניניבש םיבוטל רשפיא ףאו
.הלהבב הזה יטוראה םולחהמ יתרוענ ינאו ררועמה ןועשה עתפל חרצ רקובב עבש
...היבילוב תנידמב ירה ונחנא ,תידנאה תואיצמה ונינפ לע החפט ןכ-ןכ
,הקניאה תפוקת יהלשב הקירמא-םורדב ונבנש םיסובוטואה גוסמ היה רתאל ונעסנ וב סובוטואה
תמוקע הלגעכ תנבצעמ רפע ךרד לע עטריק אוה .מ"ס 150 לע הלוע וניא םהבוגש םישנאל ודעונו
גלש חטשמ :אבה הזחמה וניניעל הלגנ ,ףוסבל ונעגה רשאכ .הליחב דע וב ונלטלטינ ונאו םילגלג
םג אוה .ןומרחב םיליחתמל רצקה לולסמה ומכ וכרוא ךא ,ריבס השילג בצמב לוכה-ךסב הארנש
דלי דויצה תא ריכשה יקסה תונחב .ובור תא ךסימ םשגב ברועמ גלשש ינפמ ,וקלחב קר הארנ
.ריפחמ היה ובצמ ןכש וקוזחיתל םג הארנכ יארחא היהש ,רתויה לכל רשע ןב
,השילגה לולסמ לע רעתסהלמ ונתוא אינהל התיה הלוכיש הקצומ היצקידניא םוש התיה אל ןאכ דע
בצמב רבכו ,יקס ךסח לש םיכורא םישדוח ירחא ונייה הקירמא-םורדב לויטה לש הז בלשב ןכש
ונינתומ ביבס דליה ךרכ ,דויצה תונח תא ונבזע םרט ."זירק" ףס לע וליפא ילוא ,טעמ רערועמ
ךכ-לכ תפכיא ונל היה אל םגש איה תמאה .וביט לע ונדמע אל רשא ,והצקב לזרב לוקנא םע לבח
םישוח-תהקמ הזטסקאשכ ןבלה לע היילעה ינפל עגר ,"ינפל עגר" ונייהש ינפמ ,םיעגר םתואב
תוינש 20 רחאל םייתסנש ...ןורדמה דרומב הבר האנהב ונשלג .תוארפב ונילע תטלתשמו תכלוה
תונהיל הסננ ,תושעל המ לבא" ,יתבשה ,"ןכ" .הבזכאב סדה הלאש "?לוכה הז המ" .תורצק
".יקס הז יקס - תאז לכב ,שיש הממ
.בושו בוש קילחהל ךכו ,הלעמ םישלוגה תא ליבומה לבכה תרזעב תולעל אוה התע רתונש לכ
.לוקנאה םע לבחה לש ונמז עיגה תעכש םושמ,רקיעו ללכ הטושפ המישמ וז התיה אלש רבתסה ךא
רשפא ךכו,רוצלפ ךילשמ לש תונמוימ תשרודה תדחוימ העונת ךות ,ענה לבכב ךרכיהל רומא היה הז
.סדה יל הרמא ,"םדוק התא הסנ" .הזה הנושמה רודיסה לכ ונל הארנ אל הז.הלעמ ררגיהל
ינפל .לבכה לע לוקנאה תא ביכרהל יתיסינ םיוסמ עגרבו יתעונת תא יתבשיח ,לבכה לא יתשגינ
.התיה וז תוחטתשה וזיא ...גלשב יפוג אולמ יתססובתה עריא המ ללכ יתנבהש
."דובכה לכ" ,סדה הקחצ ,"יפוי"
".הלודג המכח ,ךתוא הארנ"
,זאו ,ףוסבל ונחלצה םיבורמ םיצמאמ רחאל .בוש יתיסינשכ ,ירותב ינא םג ךכו הלפנ איה םגש ןבומ
!תוינוכמ לש םיטנ'ג רתוי אלו תוחפ אל ןהש תולגלג יבג לע ענ עוצפהו דולחה לבכהש ונספת ףוס-ףוס
...זוכעה ןמ םילגרה תוחמוצ ובש םוקמב ריפחמ תוריהז-רסוחב רבע לבחה ,ןכ לע רתי
רשב ישוגכ רבדה הארנ דצה ןמ לכתסמל .תוכורא תוקד הכראו רתויב יטיא בצקב הלחדזה היילעה
הינשה םעפב .רגתא היה הז הנושארה םעפב .דולחה לבכה ןמ םילתנו לוקנאב םידפושמ םדא
רתאה ןנכתמל היציזיווקניא ייוניע םאה ונמצע ןיבל וניניב ןודל ונלחתה תישילשה םעפבו עשעשמ
.שקבתמ ומע ןידה יוצימ אמש וא ,ירסומ יתלב רבד רדגב ויהי
דוע רמאנש יסורה תועדה-הגוה לש וטפשמ ןוכנ המכו ,ונייה םיאתפ המכ דע ונבה תיעיברה םעפב
,חתורה טסיא-לדימב םיעוקתה ,יקסל םירוכמה םילארשיה רובע."לבוס ףוגה לכש ןיאשכ" :1933- ב
...ונימאת אל ,םש ויה לבא ...והשכיא תלבוקמ תויהל דוע הלוכי זפ - הלב ללמוא רתאב השילג
.םיתפרצו םיצייווש םג
:לופכ "יו" ונמיסש השגרהב ונרזח
...םלועב רתויב שפוטמה יקסה רתאו םלועב רתויב הובגה יקסה רתא תא ונשבכ

.תפרצב רשא ALPE D`HUEZ יקסה רתא לע הז רתאב הנורחאל בתכ רב לאירא 'רד
רואל אציש "הקירמא-םורדב רחא עסמ - לימרתב תשבי" ורפסמ טטוצמ ליעל עטקה
."ןדומ" תאצוהב