?תונבה הפיא דרובונס
ספ -יקס תובידאב

תונש עצמאב דוע הליחתה דרובונסה לש הירוטסהה
דרובונסה היה ןכמ רחאלש םינשה 20 ךשמבו,םיששה
הקירמא ןופצב םידדוב וב וקסעש"יתרתחמ" ףנע
תעדותל ץוחמ טרופסהראשנ הנש 20.הפוריאבו
ףנעה לחה םינומשה תונש עצמאב קרו םינומהה
רוביצה תועדומו תויראלופופה ,הצואת סופתל
.הלדג ףנעל

ליעפ קלח תוחקולה םישנ לש דועית טעמכ ןיא ףנעה לש תונושארה ויתונש - 20 ב יכ הדבועה העיתפמ
םישנ לש םינצינ תוארל ןתינ םינומשה תונש עצמאב קר.ואדיו יטרסב וא תויורחתב ףנעה תוחתפתהב
םינומשה תונש יהלשב.קהבומ ירבג אלפה הברמל היהש טרופס ףנע תווחלו תוסנל וזעה רשא תונושאר
הלודגה הצירפה הלחה זאו םישנ יצקמ,HALF PIPE-ו GIANT SLALOM-ה תויורחתב בלשל רבכ ולחה
,ירבגה םוחתב תוליבקמה תויורחתב ומכ היה םישנה יצקמ תוחתפתה לש יאוול רצות.ישנה רזגמה לש
.ולוכ םלועב רעונ ינב יפלא לש יוקיחל םילדומו םיראטסרפוסל הדימריפה הצקב םיאצמנה םישלוגה לש םתכיפה

תא שי םישנלו,םירערועמ יתלבה דרובונסה יקנע םויה דע וראשנו ויהש רמלאפ ןושו ילאק גיירק תא ויה םירבגל
קוניזל תויארחאה ןה יכ טלחומ ןפואב טעמכ עובקל ןתינ רשא תושלוג 3-ןאד ןונשו טרגאט הלקימ ,ץ'יסאב הניט
ףנעל וסנכנ םינומשה תונש עצמאבש תוריעצ תורוחב ויה ןתשולש.דרובונסה ףנעב ישנה רזגימה לש םוצעה
."תולוכי תונבה םג" יכ וחיכוהו הזה ריעצה טרופסה

תא CAMPER-ו SIMS תורבחה ואיצוה 1994 תנשב
דוגיבה תאו םישנה לש םינושארה םילדומ-ורפה ישרק
םיעשתה תונש עצמאמ.םישנ תודימל דחוימב םיאתמה
לודיגה זוחא הבש הצובקה יכ רורבב תוארל ןתינ
לכל םויכ.םישנה תצובק איה ףנעב רתויב ריהמה
םידגב,םישנ תודימל םידעוימה םידרוב שי תורבחה
.דחוימב תומאתומ םילענ וליפאו םישנל
-מ לחה םישנ יצקמ םנשי דרובונס תויורחת לכב
.BOARDER CROSS -ב הלכו BIG AIR
.המוצע איה ואדיוה יטרסב תוארל ןתינש תושלוג התומכ

םישנ ןה םלועב דרובונסה ישלוגמ %40 יכ ךרעומ םויכ
ןיידע ונצרא תונב יכ תוארל קר לבח...היוטנ דוע ןדיו
דרובונס ןהילגרלשכ םינבלה תונורדמב תוארינ ןניא
ללכמ ץראב תושלוגה זוחא.(ןמע תורומשה תוביסמ)
.דבלב םיזוחא השמחכב ךרעומ דרובונסה ישלוג
.בורקב הנתשי הז בצמ יכ הוקת ונלוכ

ספ - יקס תובידאב הבתכה
םיעטק וא רתאהמ עדימ ץיפהל וא עדימ רגאמב ןסחאל ,םגרתל ,םלצל ,קיתעהל ,לפכשל ןיא
.ןוסלטיא ןורודמ בתכב רושיא אלל ינכמ וא יטפוא ,ינורטקלא יעצמא םושבו הרוצ םושב ונממ