ידע יבור :תאמ Heli-boarding

רוק תויוכ

יקס תשפוחל םידלי תחקל דציכ םיפיט-ןבלב החפשמ

ספ-יקס לש יתנשה רקסה לע הבתכ

?תונבה הפיא דרובונס

רתוי ןבל ןכשה לש גלשה

דרובונסו יקס ילענל ימרט לופיט לע ץילממ snow רתא

םישלוגל תונגה דרובונסב םישודיח

דרובונסה לע םיבוביס

(2) דרובונסה לע םיבוביס

הילטיא רייטססב יקס לע הבתכ

alpedhuez ב יקס לע הבתכ

היבילובב יקס לע הבתכ