החיתפ
תוירושיק
שופיח יעונמ
ריווא גזמ
יקסל דויצ
םורופ
םלועב יקס ירתא
תובתכ
םלועב תומלצמ
ןומרחב תומלצמ
םקרשי