ןומרחב גלשה בצמ המsnow:דוקה םע וא גלש :דוקה םע 1315 רפסמל טסקט תעדוה וחלש
.ירלולסל רשי םימי השימחל ןומרחב םיגלש תיזחת תידיימ ולבקתו

HERMON וא "ןומרח" דוקה םע 1315 רפסמל טסקט תעדוה וחלש
.ןומרחב םילולסמה בצמ תאו םילבכרב גלשה הבוג תא תידיימ ולבקתו