.רתוי תללכושמו השדח םימורופ תכרעמל תרבוע םקרשי
הליעפ תויהל הנשיה תכרעמה םג ךישמת הבורקה הפוקתב
.הב שמתשהל ליחתהלו השדחה תכרעמל םשרהל םלוכמ שקבמ ינא


שדחה גלשה םורופ

שדחה םורופל המשרה תויעבל ןורתפ

תויגוע
:ל וסנכ ןפדפדב
tools >> internet options >> privacy
.ורשאו תיתחתל דע החטבאה תמר תא ודירוה
החטבאה תמר תא וריזחהו תינש וסנכ ןכמ רחאלו ,םורופל ומשרה תעכ
.םדוקמ התייה איהש יפכ

החטבא דוק
לאמשל ןימימ דוקה תא דילקהל שקבתמ החטבאה דוקב האיגש תעדוה לבקמש ימ
.ןימיל לאמשמ םוקמב